Avtalsfakt

From Faktureringsprogram
Jump to: navigation, search

Avtalsfakturering

En funktion som är till för att skriva ut fakturor där du avtalat i förväg om belopp och hur många månader fakturan gäller. Detta för att du ska slippa göra om samma faktura flera gånger. Avtalsfakturering passar bland annat utmärkt till hyresavisering.
Svar från E-conomic om avtalsfakturering

Kan jag använda e-conomic för min hyresavisering?

Ja, naturligtvis. Avtalsmodulen har stöd för flera av de speciella krav som avisering medför. När du aviserar kan du välja att skapa orderdokument istället för fakturor - på så vis bokförs inte intäkten vid avisering utan du kan välja att bokföra intäkten först när betalning inkommit.

Du har även möjlighet att lägga in ett prisindex på avtalet så att du automatiskt kan räkna upp priserna utifrån hur indexet utvecklas.Slutligen kan du även välja att periodisera intäkten utifrån den period som avtalet omfattar.

Kan jag använda avtalsmodulen för att fakturera fasta projektrelaterade kostnader?

Ja, många företag fakturerar en fast månatlig avgift för en tjänst som man vill följa upp utifrån faktisk tidsåtgång. Det kan ofta gälla olika typer av serviceavtal där vissa åtgärder ingår i ett fast pris.

Med e-conomcs avtalsmodul kan man koppla intäkten från avtalet mot ett projekt där man följer upp kostnaderna för avtalet via de tidrapporter som läggs in i projektet. På så vis ges en god sammanställning över de fasta periodvisa intäkterna i förhållande till de löpande utgifterna för avtalet.

Kan jag skapa avtalsmallar och skicka ut till kund för påskrift?

Nej, avtalsmodulen håller primärt reda på hur avtalen mot dina kunder skall faktureras. Själva dokumenthanteringen kring avtal finns inte stöd för i e-conomic annat än att du kan spara avtalen elektroniskt med hjälp av skanningsmodulen. Kan jag importera mina avtal från ett annat program?

Du kan importera abonnenterna via våra importformulär i excel. Behöver du mer regelbunden synkronisering av avtalen mot något externt system går det fint att bygga synkronisering med hjälp av vårt kostnadsfria API

Kan jag skriva ut eller skicka alla fakturor på en gång?

I e-conomic kan du bokföra, skriva ut och / eller skicka 200 fakturor åt gången. Fakturabokning är en komplex process varför vi inte kan tillåta obegränsat antal samtidigt.

Kan jag ha vilka avtalsperioder jag vill?

Ja du kan välja längd på avtalsperioderna från en vecka upp till 5 år. Du har också alternativet att anpassa avtalsperioden till kalenderår så att avtalen alltid löper från den 1:a i månaden/veckan/kvartalet eller året eller att ha helt flytande avtalsperioder.